Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em Trường Mầm non Tân Lập giai đoạn 2020-2025

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em Trường Mầm non Tân Lập giai đoạn 2020-2025

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em Trường Mầm non Tân Lập giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-GDĐT ngày 12/6/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo Vũ Thư về Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025. Trường mầm non Tân Lập xây dựng Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU         

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% CBGV, NV nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Nhà trường cùng tổ chức công đoàn trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- 100% CBGV-NV bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp;

- Triển khai công khai tuyên truyền về kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường, thông qua tổng đài bảo vệ trẻ em Quốc gia 111, các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường; thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện người học bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, can thiệp hỗ trợ kịp thời và xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường, gia đình học sinh về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Xây dựng và thực hiện chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Tăng cường quảng bá Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) trong nhà trường: trên tài liệu, các ấn phẩm dành cho giáo viên.

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong trường học.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào một số hoạt động giáo dục, nội dung chương trình giáo dục

-Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của trẻ vào nội dung, chương trình CSGD của nhà trường;

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục của nhà trường;

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em, học sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của nhà trường và gia đình học sinh;

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với trẻ em, học sinh.

3.Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các nhà trường

- Tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ, công đoàn, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường;

- Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong nhà trường không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ;

- Nhà trường thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường; Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực hành để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm, hỗ trợ học sinh, bồi dưỡng đạo đức nhà giáo… cho cán bộ giáo viên;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong nhà trường.

4. Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các nhà trường

- Thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em của nhà trường: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

- Xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên việc triển khai Kế hoạch hành động. Triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực và xâm hại trẻ em;

- Phối hợp với các các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động tại nhà trường. Tổ chức ký cam kết, phối hợp hằng năm giữa gia đình học sinh với nhà trường và các tổ chức đoàn thể về việc quản lý, giáo dục học sinh không để xảy ra bạo lực học đường;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; mô hình trường học “An toàn - Thân thiện - Bình đẳng”; các mô hình phòng chống bạo lực học đường; triển khai bộ công cụ hỗ trợ phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường;

- Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực. Tăng cường giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp ứng xử tích cực cho trẻ em, học sinh;

- Cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử phòng, chống bạo lực học đường của ngành Giáo dục;

- Báo cáo sơ kết, tổng kết (hàng năm, giai đoạn) kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và báo cáo nhanh các vụ việc đột xuất lên cấp trên và các cơ quan, ban, ngành liên quan khi được yêu cầu.

Trên đây là Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2025 của Trường Mầm non Tân Lập, yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiêm túc thực hiện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết